PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Oct 08     
1 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง
2 101 วิธีจูงใจลูกน้องให้ทำงานเกินเงินเดือน / ปกรณ์ วินธวัช
3 108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
4 12 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
5 24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง / ยุทธนา ภาระนันท์
6 5 Stept to a 5 AP U.S. Government & Politics / Pamela K. Lamb
7 90 วันอันตราย สำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ = The First 90 Days in Government / เดลี, ปีเตอร์ เอช ; วัตกินส์, ไมเคิล, รีวิส, เคท, แต่งร่วม ; ณัฐยา สินตระการผล, แปล
8 Alignment = การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ / แคปแลน, โรเบิร์ต เอส ; นอร์ตัน, เดวิด พี, แต่งร่วม ; จักร ติงศภัทิย์, แปล
9 Business Statistic and Application / จันทร์เพ็ญ วั่นเจี๊ยน
10 CEO สอนน้อง / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
11 Competency = กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย / นิสดารก์ เวชยานนท์
12 Language in use / Adrian Doff ; Christopher Jones
13 PRE MODERN / ไชยันต์ ไชยพร
14 Principles Of Economics / N. Gregory Mankiw
15 sหลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน = priciples of Marketing / คอทเลอร์, ฟิลลิป ; แกรี่, อาร์มสตรอ
16 กระบวนการบริหารในทัศนะของผู้บริหาร โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพัทลุง / ปิยนุช รองรัตน์
17 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดสงขลา / ปัญจศิลป์ เสนีย์
18 กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทไอศกรีมท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค : กรณีศึกษา บริษัท ฟรีซแลนด์ โปรดักส์ จำกัด / สงกรานต์ นวลคีรี
19 การก่อความไม่สงบร่วมสมัย = Contemporary Insurgency / สุรชาติ บำรุงสุข
20 การคลังท้องถิ่นรวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
21 การควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของ บริษัท หาดใหญ่ จำกัด / ดวงพร คุณาบัณฑิต
22 การคิดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสำนักทะเบียนอำเภอมิติใหม่ : กรณีศึกษา สำนักทะเบียนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ปราโมช เชวงวัฒน์
23 การจัดการความขัดแย้งในองค์กร = Conflict Management / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
24 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ = Strategic HRM / ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
25 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย = Competency Based HRM / สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
26 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management / ร๊อบบินส์, สตีเฟนส์ พี
27 การจ้างแรงงานคนงานก่อสร้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสถานประกอบการก่อสร้างในจังหวัด / ทรงชัย มณีโชติ
28 การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาตำบลแหลมโคนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง / พิทักษ์พงศ์ หมอกม่วง
29 การติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษา สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา / มานะ ขวัญเชื้อ
30 การติดตามผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2541 / เวียง หนูนารถ
31 การติดตามผลบทบาทคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษากรณี อำเภอละงู จังหวัดสตูล / สุปิน แสงจันทรศิริ
32 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business Correspondence / ลำดวน จาดใจดี
33 การบริการของสำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ / อโณทัย คำฝอย
34 การบริหารการพัฒนาความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา / ติน ปรัชญาพฤทธิ์
35 การบริหารโครงการ = Project Management / มยุรี อนุมานราชธน
36 การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ศุภชัย ยาวะประภาษ
37 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / ปราชญา กล้าผจัญ ; พอตา บุตรสุทธิวงศ์, แต่งร่วม
38 การบริหารองค์การ / วันชัย มีชาติ
39 การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก / ธเนศวร์ เจริญเมือง
40 การปกครองท้องถิ่นไทย = Thai Local Government / บูฆอรี ยีหมะ
41 การประกาศใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ใน 3 จังหวัดขายแดนใต้ : ความสำเร็จ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ; กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ที่ปรึกษา
42 การประเมินการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ นานาสาระด้านสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง : กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง / พัชนี ธรรมพานิชย์
43 การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนชุมชนบ้านทุ่งหมอ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / พัชระ บุญศรี
44 การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนชุมชนบ้านสันติ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / จามรี ขุททะกะพันธ์
45 การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านบางกม ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / cอรุณ ศรีวิไล
46 การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
47 การประเมินผลการดำเนินงานนิคมสร้างตนเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา / คำแหง อ่อนเย็น
48 การประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัยทักษิณ / เพ็ญฉาย กุลโชติ
49 การประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดตรัง / ศิริวรรณ โชติพนัง
50 การประเมินผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหลักสูตรค่ายเบญจมิตร : กรณีศึกษาจังหวัดสตูล / กิตตินันท์ ยังเจริญ
51 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพตามระบบ ISO/IEC 17025 : กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ / สุพิน ยอดทอง
52 การประเมินผลการฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานปีงบประมาณ 2544 : ศึกษากรณีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี / ณพล มหาราชเสนา
53 การประเมินผลโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้ารอระวังแหล่งมั่วสุมเสพและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา / นาถกานต์ เพชรคง
54 การประเมินผลโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรในเขตดำเนินงานของ ธกส.สาขาปัตตานี : ศึกษาระหว่างดำเนินโครงการ / จุลทัศน์ พฤทธิสาริกร
55 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สหกรณ์ มินิ เอ็มบีเอ ทางไกล / สนั่น วิไลประสงค์
56 การประเมินผลโครงการวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพัทลุง / จรินทร์ ปัญญาศิริ
57 การประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ธานี หะยีมะสาและ
58 การประเมินผลเมืองน่าอยู่ในทัศนะของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง / วินัย แซ่ตัน
59 การประเมินศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุขชุมชน : กรณีศึกษา จังหวัดพัทลุง / อารีย์ ชูแก้ว
60 การประยุกต์ใช้ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM)ในธุรกิจให้เช้าเครื่องถ่ายเอกสาร : กรณีศึกษา บริษัทหาดใหญ่ เบสท์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด / วิจักษณ์ โง้วสุวรรณ
61 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน / ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
62 การพัฒนาการจัดการความขัดแย้ง การมีส่วนร่วมและสังคมเข้มแข็ง / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
63 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Development / สุจิตรา ธนานันท์
64 การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรมในสถานตากอากาศ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี / จุตินันท์ ศักดิ์รัตนา
65 การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง = Dynamic Organization Development for Change / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
66 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ = Building the Learning Organization / มาร์ควอดต์, ไมเคิล เจ ; บดินทร์ วิจารณ์, แปล
67 การมีส่วนร่วมของข้าราชการและครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในค่ายทหาร : กรณีศึกษา ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / พงษ์ศักดิ์ คงคางาม
68 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / เอก ชโนวรรณ
69 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง / ปรารถนา เพชรหวล
70 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์เขาน้ำพราย จังหวัดตรัง / สนิท องศารา
71 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มกิจกรรมของอำเภอเมือง จังหวัดตรัง / ชูศรี เสรีรักษ์
72 การรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเอง ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี / นุภาพย์ มณีโชติ
73 การรับรู้ การใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการบริการของส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / พิเชตวุฒิ นิลละออ
74 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลในโรงพยาบาลตรัง / วนิดา สมาธิ
75 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี ; ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข, แต่งร่วม
76 การวางแผนรายจ่ายทางภาษีของนิติบุคคลขนาดย่อม : กรณีศึกษา เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / คุณัชญ์ เศวตธราดล
77 การวิเคราะห์นโยบายการคุมประพฤติจำเลยในคดีอาญาแทนการลงโทษจำคุก / ไพศาล วิเชียรเกื้อ
78 การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการธุรกิจที่ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในเขตภาคใต้ตอนล่าง / ธิดาพร ชัยอดิศัย
79 การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงาน ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัดพัทลุงและตรัง / ผาสุข รอดรักษา
80 การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานปฏิบัติการ ธนาคารออมสินสังกัดศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการสงขลา / กาญจนา หิรัญวรชาติ
81 การวิจัยการตลาด = Marketing Research / กุณฑลี เวชสาร
82 การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ = Qualitative Research in Political Science & Public Administration / จุมพล หนิมพานิช
83 การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม = Holistically Integrative Research / นงนภัส เที่ยงกมล
84 การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนอันดามัน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล / อุไรวรรณ จิตรเที่ยง
85 การศึกษาการปฏิบัติเป็นทีมของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดตรัง / มาลินี ทองเชิญ
86 การศึกษาความต้องการการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของครูสหวิทยาเขตธรรม / พงษ์ศักดิ์ สุขใส
87 การศึกษาความพึงพอใจในงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตรัง / สุจิตรา ชัยเชื้อ
88 การศึกษาธุรกิจดอกไม้ในเมืองหาดใหญ่และสงขลา = Studies on Flower Business in Hatyai and Songkhla / อำพร วิริยโกศล ; สุพัตรา โมกขกุล, นันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง, แต่งร่วม
89 การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง / วัฒนา แป้นน้อย
90 การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง : การประยุกต์ใช้ทฟษฎี 3 มิติ ของวิลเลี่ยม เจ. เรดดิน / รัตนา มุ่งเอื้อมกลาง
91 การสร้างเครื่องมือวิจัย / ยุทธ ไกยรวรรณ์
92 การสำรวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง / ชินเวทย์ ทวิชศรี
93 การสื่อสาร การเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว / เสถียร เชยประทับ
94 กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปกครองในส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดตรัง / สุขใจ คชเสน
95 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจคนเข้าเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนด่านตำรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต / เอกชัย สีดำ
96 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีกองวิทยาการภาค 4 / ศิริลักษณ์ กุณฑโร
97 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยานาฏศิลปพัทลุง / เพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์
98 ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 / วีรยุทธ สิทธิรัตนกุล
99 ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร : ศึกษากรณีเทศบาลที่ยกฐานะขึ้นใหม่ ในจังหวัดภูเก็ต / ศรีวรารัตน์ นาคเสนา
100 ความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับสภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / คณะกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์, จัดทำ
101 ความคาดหวังของครู และนักเรียนต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง / เชฏฐรุจ จันทร์แปลง
102 ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตรัง / ฉวีวรรณ จันดี
103 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล / สุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช
104 ความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรต่อการปฏิรูประบบการบริหารงานของโรงพยาบาลนาโยง จังหวัดตรัง / สมัคร ดีขำ
105 ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการรองรับภารกิจการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 : กรณีศึกษาสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / บุญส่ง วัชรวรานนท์
106 ความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงต่อรูปแบบการบริหารสมัชชาจังหวัด / ศุภชัย เจริญกุล
107 ความคิดเห็นของครูต่อวิธีการที่ครูใช่เพื่อปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / ชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง
108 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ปัญหาอุปสรรคในการนำพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาบังคับใช้ในโรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง / เบญจวรรณ ลิ้มพิพัฒนวงศ์
109 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการของธนาคารออมสินสาขาตะโหมด จังหวัดพัทลุง / ศิวาภรณ์ นพรัตน์
110 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพโรงรียนสหวิทยาเขตปะลันดา ตรัง / วรรณเพ็ญ เสียมไหม
111 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง / พรพรรณ จรูญศักดิ์
112 ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช / ปรัชญนนท์ จิตรานนท์
113 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้ระบบการเงินการคลังสุขภาพรวมหมู่ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ : ศึกษากรณีอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง / สิริวรรณ ดีขำ
114 ความคิดเห็นของผู้บริหารกลุ่มงานการพยายามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคด้านทรัพยากรการบริหาร : ศึกษากรณี กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา / ยุพิม สิทธิพันธ์
115 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ / เจริญ หง้าฝา
116 ความพึงพอใจของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาต่อกล่องกระดาษลูกฟูก : กรณีศึกษา บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์สงขลา(1994)จำกัด / กรวัฒน์ ชุมภูทอง
117 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา / ภัทราวดี บุนนาค
118 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอหญิง / สราวุฒิ ธนาเจริญสกุล
119 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาเฉพาะในสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้างในเขตจังหวัดสงขลา / วัชรา กวมทรัพย์
120 ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย / สุรชาติ บำรุงสุข
121 ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง / จิรพรรณ แสนพันตรี
122 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ของผู้บริหารเทศบาลตำบลต่องานวางและจักทำผังเมืองรวมที่รับการถ่ายโอน จากกรมโยธาธิการและผังเมือง : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในจังหวัดกระบี่ / ธนาวรรธ พันธุ์ชนะ
123 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของครู เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปวิชาชีพครู : Lศึกษากรณีครูโรงเรียนเอกชน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / นริสา จิตตพงษ์
124 ความรู้ ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 : กรณีศึกษา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา / บัญญัติ ปะนะรัตน์
125 ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ศึกษากรณีอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา / ประเชิญ โนรดี
126 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล โรงพยาบาลตรังในการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ / กัญชญาณ์ จริงจิตร
127 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง / ประจวบ ชัยเกษตรสิน
128 ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีต่อ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง / ธงชัย สอวัฒนชาติ
129 ความรู้ความเข้าใจของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช / อำนวย พิณสุวรรณ
130 ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในกิ่งอำเภอศรีครินทร์ จังหวัดพัทลุง / ศักดิ์ชัย ชัยเชื้อ
131 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของหัวหน้าหน่วยรับตรวจในจังหวัดสงขลาต่ออำนาจหน้าที่และบทบาทของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน : กรณีศึกษาหน่วยรับตรวจที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 จังหวัดสงขลา / บุญมา แก้วล้วน
132 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550) / มานิตย์ จุมปา
133 ความรู้และความเข้าใจของครูในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง / สุปราณี พิพัฒน์โสทร
134 ความไว้วางใจทางการเมืองของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี / อิสมาแอล จะปะกียา
135 ความสนใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร : ศึกษากรณีความสนใจและการส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช / จุมพล สุดสวาสดิ์
136 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย และกระบวนการพัฒนาบุคลกรกับความต้องการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดตรัง / เจียมใจ ไทรงาม
137 ค่านิยมที่มุ่งพัฒนาประเทศของประเทศของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดตรัง / วิภาวดี ท่าจีน
138 คำตน : รวมศัพย์บริหารและพัฒนาทรัพยกรมนุษย์สำหรับนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ข้าราชการ นักบริหารและผู้ประกอบวิชาชีพบริหารงานบุคคล หรือนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = The Human Resources Glossary / ธัญญา ผลอนันต์
139 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2511 และธรรมนูญการปกครองจักรพุทธศักราช 2515 / หยุด แสงอุทัย ; วรเจตน์ ภาคีรัตน์, บรรณาธิการ
140 คุณลักษณะของผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังต้องการ / กมล เด่นยุกต์
141 คุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดปัตตานี / วรวุฒิ เพทายพนากิจ
142 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตามทัศนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตรัง / วีระ กันตังกุล
143 คู่มือการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
144 จุลเศรษฐศาสตร์ = Micro-Economics / ปัจจัย บุนนาค
145 เจ้าผู้ปกครอง = The Prince / มาดิอาเวลลี, นิโคโล ; สมบัติ จันทรวงศ์, แปลและเขียนคำนำ
146 ณ ใต้งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ / มณี วรรณเจริญกิจ, บรรณาธิการ
147 ต้นแบบบริษัทพันล้าน : หลักการที่จำเป็น 7 ประการสำหรับการเติบโตแบบทวีคูณ = Blueprint to a Billion / ทอมสัน, เดวิด จี ; คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม, แปล ; พงศ์ศักดิ์ ศรีสอ้าน, เรียบเรียง
148 ตลาดกุ้งกุลาดำของประเทศไทย : โครงการสร้าง และราคา / อภิญญา อ่อนแก้ว
149 ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น / ธเนศวร์ เจริญเมือง
150 ทฤษฎีองค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร
151 ท้องถิ่นอภิวัฒน์ : ปฏิรูปอบต.อบจ.และเทศบาล / โกวิทย์ พวงงาม ; ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, หควณ ชูเพ็ญ, แต่งร่วม ; พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ
152 ทัศนคติของนักการเมืองท้องถิ่นต่อตำรวจภูธร : ศึกษาเฉพาะกรณีท้องที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง / จำลอง กลั้งทองด้วง
153 ทัศนคติของนักเรียน ครู-อาจารย์และผู้ปกครองที่มีคุณภาพโรงเรียน สหวิทยาเขตสามัญทักษิณ พัทลุง / อัจฉรา กุลวิจิตร
154 ทัศนคติของผู้รับบริการที่มีต่อความน่าเชื่อถือของเภสัชกรประจำร้านยา : กรณีศึกษาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / รักษ์เกียรติ จิรันธร
155 ทัศนคติของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)ต่อ แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) : ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาในเขตจังหวัดสงขลา / สราวุธ เดือนจำรูญ
156 ทัศนคตินายจ้างกิจการโรงแรมในจังหวัดสงขลาต่อกฏหมายกำหนดอัตราจ้างขั้นต่ำ / ปราโมทย์ ประสิทธิ์พรม
157 ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการบริหาร อบต. โดยตรงจากประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง / ประเสริฐ สองเมือง
158 ทัศนคติและความรู้ที่มีต่อนโยบายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : กรณีศึกษาสำนักงานประจำศาลจังหวัดและศาลแขวงในภาค 9 / วรรณี เกื้อชาติ
159 ทิศทางการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยในทศวรรษหน้า : กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) / สาโรจน์ ณ นรงค์
160 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกของไทย = The Direction of Export Industrial Development in Thailand / ศศิวิมล สุขบท
161 เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ / ชูศรี วงศ์รัตนะ
162 เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ / สมชาย กิจยรรยง ; อรจรีย์ ณ ตะกั่งมุ่ง, แต่งร่วม
163 เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ
164 เทคนิคการประเมินโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย
165 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
166 เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย / ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ
167 เทคนิควิธีประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี
168 นโยบายการประกันสังคม / ศิรา สิทธาพานิช
169 นวัตกรรม สร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ
170 น้องเด็พลุยตลาดญี่ปุ่น / นลินี โหมาศวิน
171 น้องเด็พลุยตลาดเยอรมัน / วิทยากร มณีเนตร
172 น้องเด็พลุยตลาดรัสเซีย / ธนพร ตะละภัฎ
173 น้องเด็พลุยตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน / จิรภาพรรณ วรพงศ์
174 น้องเด็พลุยตลาดอินเดีย / จิรภาพรรณ วรพงศ์
175 น้องเด็พลุยตลาดอินเดีย / ชฎา บุญจร
176 น้องเด็พลุยตลาดแอฟริกา / ทวีป ราชาภักดี
177 แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ / ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
178 แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์
179 บทบาท อบต. กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ / ภูวนัย เกียงเอีย
180 บทบาทของ อบต.กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / นวพรรษ ซุ่นแซ่ล้อ
181 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง / ปุญญิศา พิรุณ
182 บทบาทของครูแกนนำตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง / ยุวดี ใจจ้อง
183 บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล / เสริมศักดิ์ ชื่นเจริญ
184 บทบาทของนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทัศนะของพนักงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีจังหวัดตรัง / สุริยน จรุงเกียรติกุล
185 บทบาทของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดยะลา / วีรพัฒน์ บุณฑริก
186 บทบาทของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม : ศึกษากรณี อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง / สุธน ดิษยบุตร
187 บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลนครสงขลา / สมชาย เพ็ญศิริ
188 บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการบริหารงานเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดตรัง / กิตติ จิโรจน์กุล
189 บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี / ประจวบ แก้วไกร
190 บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกับการพัฒนางานสาธารณสุข : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพัทลุง / วสันติ์ ยังสังข์
191 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / รุ่งรวี จิตณรงค์
192 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง / บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
193 บทบาทคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปัตตานี / ยรรยง ศิริรัตน์
194 บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงในการปฏิบัติหน้าที่เลขาการผู้บริหารในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สุพิธพร สัจจวนิช
195 บทบาทประชาคมหมู่บ้านต่อการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง / ไพโรจน์ ศรีละมุล
196 บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำท้องถิ่นในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา / ถวัลย์ นคราวงศ์
197 บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามในแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศึกษากรณี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี / ประทีป สุวรรณ
198 บทบาทและภาวะผู้นำของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรภาคใต้ / นารถพงศ์ สุนทรนนท์
199 บทบาทและรูปแบบบทบาทกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดตรัง / เรวดี สุนทรนนท์
200 บทบาทและรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีตำแหน่งประกันสังคมจังหวัดและประกันสังคมเขตพื้นที่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / สิริมา บุษรานนท์
201 บรรยากาศองค์การกับข้อบกพร่องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / พรพิตรา อุ่นภิรมย์
202 บริหารคนและงาน ตามหลักการของพระพุทธเจ้า / กมล ฉายาวัฒนะ
203 ปฏิบัติการรบพิเศษไลล่าผู้ก่อการร้าย : สงครามหฤโหดในอัฟกานิสถาน / Old Soldier Never Die
204 ประเมินพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ CIPPA Model เป็นตัวแบบ : ศึกษากรณี ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา สหวิทยาเขตสามัญทักษิณพัทลุง / กิตติพร ปานสิทธิ์
205 ประสิทธภาพของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณี ศูนย์สนับสนุนสาขา สำนักงานภาคธุรกิจหาดใหญ่ / ธีรวุธ เจี้ยนติ้ว
206 ปัจจัยจูงใจในการรับบริการฝากเงินของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขากันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง / ระเบียบ ยุเด็น
207 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน หจก. หาดใหญ่ไพรัตน์ / พิชัย จงไพรัตน์
208 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสถานบริการที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 : ศึกษากรณีสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสุราษฎ์ธานี / ภูริดา หนูแทน
209 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของข้าราชการในจังหวัดพัทลุง / อัคคภาคย์ อินทร์จันทร์
210 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการประกันคุณภาพการพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลตรัง / มณฤดี ทับเที่ยง
211 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปราบปรามยาเสพติด : ศึกษากรณีภาคใต้ / สุรพล ภัทรปกรณ์
212 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะการชำระคืนหนี้สินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา / อำพล ยุติธรรม
213 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดตรัง / สมพร วิริยานุภาพพงศ์
214 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. 1 : กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา / เจียมรัตน์ บัณรส
215 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิสภาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษากรณีจังหวัดสงขลา / พินทิพย์ ลีลาภรณ์
216 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตจังหวัดสงขลา / ปุณฑริกา ประชาเสรี
217 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตรัง / คุ้มพงศ์ ทวิชศรี
218 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง / ฉัตราพร จันทร์เพ็ชร
219 ปัจจัยที่มีผลต่อการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตจังหวัดสงขลา / อาภรณ์ รองรัตน์
220 ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด : ศึกษากรณี ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ / กฤษฎา สิมเชื้อ
221 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง / สิริพงษ์ ลิ่มโอภาสมณี
222 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด : กรณีศึกษา เยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา / เจตนี สินไชย
223 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการพักชำระนี้เกษตรกรรายย่อย : ศึกษากรณีเกษตรกรในจังหวัดตรัง / นพวรรณ พลวี
224 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ / นงลักษณ์ ไทยกุล
225 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนและราคาขายของยางแท่ง STR 20 : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา / กนก พิชิตธนเศรษฐ์
226 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดพัทลุง / วิรัช รักนิ่ม
227 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ : ศึกษากรณีวิทยาลัยเทคนิคตรัง / พรรณทิวา จันทร์อุดม
228 ปัญหาการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ / เกษม เภรีพล
229 ปัญหาการใช้เทคโนโยลีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสรรพากรจังหวัดตรัง / นิภาพร เสียงหลาย
230 ปัญหาการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดนราธิวาส / ชม แก้ววงษ์จันทร์
231 ปัญหาการบริหารการศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี / โกเมศร พรหมแก้ว
232 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณี การสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง / วิมลมาน โชยะมงคล
233 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณี การสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร / ณัฏฐิกา โชติวรรณ
234 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : กรณีศึกษากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง / ดำรงศักดิ์ พรหมมี
235 ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8 / จรรยา ทองเนื้อสุก
236 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์กรครู กรณีถ่ายโอนการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดยะลา / ไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์
237 ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศติมอร์ตะวันออกในมุมมองทหารไทยในกองกำลังรักษาสันติภาพที่ 972 ไทย-ติมอร์ตะวันออก ผลัดที่ 7 / สัณชะวัน ชัยประภา
238 ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลาง 5 ปี พ.ศ. 2545-2549 ของเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อชิรญา ลิ่มสุนทรากุล
239 ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2546 : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / สมบูรณ์ ตันติการุณย์
240 ปัญหาและอุปสรรคของครูในการประกันคุณภาพศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนอันดามัน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล / อนุรมย์ เนาวเกตุ
241 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ(PCU)ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดนครศรีธรรมราชในทัศนะของบุคลากร / นิติภรณ์ เส้นตรัง
242 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลังจาการปรับเปลี่ยนระบบของศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / สุมาลี ชีวธนากรณ์กุล
243 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลา : ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านการขยายท่าเรือน้ำลึก ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินเวณคืนเพื่อใช่ในกิจการท่าเรือน้ำลึกสงขลา / เจิดศักดิ์ จิโรภาส
244 ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดตรัง / วรรณา ซื่อต่อตระกูล
245 ปัญหาอุปสรรคด้านทรัพยากรบริหารในทัศนะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน : ศึกษากรณีโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพัทลุง / พินิจสินธุ์ เพชรมณี
246 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดสงขลา / ไพศาล อันตรเสน
247 ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาเขตภาคใต้ 7 ในทรรศนะของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษาเฉพาะ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา / บวรศักดิ์ เสาวนีย์พิทักษ์
248 ผลกระทจากพฤติกรรมการออกกำลังกายต่อการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตรัง / สุธี ดำคง
249 ผลกระทบของการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) มาปฏิบัติ : กรณีศึกษาฝ่ายทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา / ขนิษฐา อุปการ
250 พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ / วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
251 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล / สินีนาฏ วงศ์สาธิตกุล
252 พฤติกรรมการบริหาร : องค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ
253 พฤติกรรมทางเพศของทหารเกณฑ์ในยุคเอดส์ระบาด : กรณีศึกษา ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง / ปราณี ศิริ
254 พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของเยาวชนในสถานศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา / สุดี จารุพันธ์
255 พฤติกรรมผู้บริโภคยางรถยนต์ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองสงขลาและบริเวณใกล้เคียง / พศุตม์ วราภิสิทธิ์
256 พฤติกรรมองค์การ = Organizational Behaviors / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์
257 โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย(ในมิติกฏหมาย) / ณรงค์เดช สรุโฆษิต
258 ภาพลักษณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง / พรพนม จันทรเทพ
259 เมืองยาง : กรณีศึกษาการสร้างนิคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จังหวัดสงขลา / ทรรศนีย์ นิรันดร์สุข
260 ระดับการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง / สุรินทร์ เศวตะดุล
261 ระดับความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อบทบาทหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาและนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล / ภิรมย์ มีรุ่งเรือง
262 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
263 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ / สีดา สอนศรี
264 รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 1970-ค.ศ. 1980) / พิทยา บวรวัฒนา
265 รายงานการวิจัยการสร้างแบบจำลอง เกมการจัดการธุรกิจ : อุตสาหกรรมยางพารา / สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร ; ยุวพาวดี สมบูรณกุล, วิวัฒน์ ลี, จิราวรรณ สำอางศรี, แต่งร่วม
266 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์กรอาสาสมัครประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม : กรณีจังหวัดสงขลา / วิชัย กาญจนสุวรรณ
267 รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ส่งผลกระทบถึงประชาชน : ศึกษากรณีการใช้ดุลพินิจของสำนักการช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ / พัฒนะ เรือนใจดี
268 รายงานการวิจัยเรื่อง พระเครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบที่มีต่อภาวะความเป็นอยู่ทางสังคมของคนไทย = Small Buddha Image Amulets and the Thai Society : A Case Study on Effects on the Living Condition of the Thai Society / พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ; ถาวร เกียรติทับทิว, แต่งร่วม
269 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณี 6 กระทรวงหลักของไทย = Leadership Styles in Increasing Efficiency and in Promoting Incentives for Working in Bureaucracy : A Case Study of 6 Major Ministries in Thailand / ถาวร เกยรติทับทิว ; พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, แต่งร่วม
270 รายงานฉบับสมบูรณ์การประชุมระดมความคิดอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันครบวงจร ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2542 / ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
271 รายงารการวิจัยโครงการ การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ต.บ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย
272 รูปแบบภาวะผู้นำและลักษณะการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มาลี หังพฤกษ์
273 เริ่ต้น(การเมือง)ใหม่ / คำนูณ สิทธิสมาน
274 ลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าฝ่ายในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตจังหวัดภาคใต้ / วิรัตน์ ลมัยพันธ์
275 ลักษณะผู้นำที่พึงปราถนาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู : กรณีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง / สาวิมล อภัยรัตน์
276 โลกาภิวัตน์สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมระหว่างประเทศ : ประเด็นและมุมมองทางทฤษฏีการเมือง / วีระ สมบูรณ์
277 วัฒนธรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการปรับองค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ / บุญชู ยืนยงสกุล
278 วิธีผุ้นำองค์กร = How to Become CEO / ฟอกซ์, เจฟฟรี่ย์ เจ ; ภัฑราพร ฟูสกุล, แปล
279 วิธีวิทยาการวิจัยคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; กรรณิการ์ สุขเกษม, แต่งร่วม
280 วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารงานในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ / เกศินี ดวงพัตรา
281 ศักยภาพของธุรกิจรถเช่า : กรณีศึกษาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ภัธรวจี ศรีขวัญ
282 ศักยภาพธุรกิจไม้ยางพาราท่อนในจังหวัดสงขลา / อัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล
283 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานบริการรถยนต์ประเภทอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / จิรพงษ์ ชูแก้ว
284 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา
285 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย = Applied Statistics for Behavioral Research / ศิริชัย กาญจนวาสี
286 สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย = Statistical Analysis for Research : A Step by Step Approach / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
287 สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม : เทคนิคการใช้โปรแกรม Lisrel / สุภมาส อังศุโชติ ; สมถวิล วิจิตรวรรณา, รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, แต่งร่วม
288 สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้วอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS / กัลยา วานิชย์บัญชา
289 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ศึกษากรณีอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง / อำพล สัมฤทธิ์
290 สภาพและสาเหตุการใช้สารเสพติดของนักศึกษาในสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา / สมเดช แสนเสนาะ
291 สาเหตุการติดยาปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ / คณิต บุญทัศโน
292 สำรวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลพะตงให้เป็นเมืองน่าอยู่ / ไพโรจน์ ทองคำ
293 สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
294 หนังสือรับรองการรับมอบเอกสาร เอกสารการพาณิชย์และเอกสารธุรกิจ = Trust Receipt / แอร่มศรี กาญจนพังคะ
295 หลักการบริหารรัฐกิจกับระบบราชการไทย / สันสิทธิ์ ชวลิตธำรง
296 หลักการบัญชี 2 = Principles of Accounting II / พรรษมน บุษบงษ์
297 หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มีนะพันธ์
298 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ในทัศนะอาจารย์แพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / ปฐมาพร ภิญโญกุล
299 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี = Principle of Public Administration / สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
300 หลักรัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ = Public Administration Concept and Processes / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
301 หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
302 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
303 องค์การและการจัดการ = Organization & Management / วิเชียร วิทยอุดม
304 องค์การและการจัดการ = Organization & Management / สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ
305 อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ / โควีย์, สตีเฟ่น อาร์ ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, เรียบเรียง ; ปกาศิต คำเรืองโรจน์, แปล
306 เอกสารประกอบคำบรรยาย กฏหมายธุรกิจ 2 = Commercail Law 2 / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะวิทยาการจัดการ
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.