PSU Management Science Library | Login | Home | Main Menu | Basic Search | Advanced Search |
 :: Menu ::
 Select Library Site...
 :: New Title List ::
 • Oct 09     
1 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ของสถานีบริการก๊าซ จังหวัดยะลา / นาเดีย สาแม็ง
2 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ประเภทสมุนไพรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / จารุวรรณ จารุภาสกร
3 กลยุทธ์ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง / ศุภโชค ตั้งพงศ์สิริกุล
4 กลยุทธ์ทางการตลาดของศูนย์บริการรถยนต์ในเขตอำเภอเมืองสงขลา / ชวลิต วราภิสิทธิ์
5 การพัฒนาการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส / ฮัมซาห์ ฮามิ
6 การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการประมงโดยชุมชน : กรณีศึกษา หมู่ที่3 ตำบลหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล / ชินวัฒก์ ทองคำ
7 การมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / ธวัชชัย กงสะเด็น
8 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดป้ตตานี : กรณีศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้แทนชุมชน / อชิตพล พุ่มเกื้อ
9 การยอมรับของประชาชนต่อโครงการ "น้ำประปาดื่มได้" ในเขตพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปานราธิวาส / มูหามัดอำพันดี เปาะซา
10 การศึกษาคุณค่าตราสินค้า "ทีซีบี" ของผลิตภัณฑ์ปลาแมกเคอเรลในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋องในพื้นที่จังหวัดสงขลา / รังสันต์ จรูญวรรธนะ
11 การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายกาแฟคั่วบดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาโรงพยาบาลตงเฮง / ธารฤดี ฤทธิวิกรม
12 การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของผู้ประกอบการจังหวัดสงขลาในตลาดสหรัฐอเมริกา / วรรณนิภา รุจิประภากร
13 การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดสงขลา / ภูริชวัน บุษบก
14 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเขตจังหวัดพัทลุง / คาถา นิตย์จำรูญ
15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง / สุรพล บัวแก้ว
16 ความคิดเห็นของแกนนำชุมชนเกี่ยวกับศักยภาพของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง / จเร ไกรเทพ
17 ความต้องการของบุคลากรต่อการเลือกรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ / วิระพรรณ์ นวลศรี
18 ความต้องการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ของประชาชนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ / รัตนา เชื้อจีน
19 ความพึงพอใจของประชาชนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / เฉลิมพร ลิ่มบุตร
20 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา / สุริยา บุญพันธ์
21 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการรูปแบบธนาคารสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ธพฤนท์ ลิ่มวิวัฒนา
22 ความรู้และความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี / อรณุชา อยู่สกุล
23 คุณภาพในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาจะนะ / จิตติพร โภชนุกูล พบกิจไพศาล
24 คุณลักษณะข้าราชการที่พึงประสงค์ในทัศนะของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส / อนุชฎา สาเฮาะ
25 คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ตามทัศนะของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน / ประสิทธิ์ ดำกระบี่
26 บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองคอหงส์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สุพิศ หนูเรือง
27 บรรยากาศองค์การตามแนวคิดพฤติกรรมผู้นำ : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 / วัลย์ลิกา ครุฑวิสัย
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสักและไม่สักร่างกายของผู้ต้องขังชายเรือนจำจังหวัดสงขลา / สมพงศ์ สนิทมัจโร
29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส / กันตพล ทองนุ้ย
30 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการพัฒนาตนเองของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / นฤมล ผาสุข
31 ปัญหาการจัดการงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง / วัชกร ไข่แก้ว
32 ปัญหาในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนศอลาหุดดีน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / มารุต หีมสุวรรณ์
33 ผลกระทบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่มีต่อพนักงานส่วนบริการลูกค้า จังหวัดสงขลา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / มาลีรัตน์ พูลสุวรรณ
34 แผนการตลาดสไปรูลินาสดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อโณทัย เพชรมณี
35 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา / ปราดี พิทักษ์
36 พฤติกรรมการปฏิบัติงานคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลสงขลา / สุวารินทร์ เกลี้ยงคำหมอ
37 พฤติกรรมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวีดกระบี่ / ประสิทธิ์ แสงภักดี
38 พฤติกรรมผู้บริโภคกับแนวความคิดทางการตลาดในยุคปัจจุบัน : กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จุฑาภรณ์ อินแก้ว
39 พาณิชย์ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตทศบาลนครหาดใหญ่ / สุภาพ พงศ์รัตน์
40 ระดับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส / วีระโชค บุญสวัสดิ์
41 รูปแบบร้าน พฤติกรรม และปัจจัยในการเลือกร้านเบเกอรี่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / ปริณุต สุไลมาน
42 เเนวโน้มความต้องการใช้บริการธุรกิจซักอบรีดของผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / กุลภัสสร์ สิทธิสาร
 This page is optimized for screen resolutions of 800x600 or higher. Copyright © 2004, Prince of Songkla University. All rights reserved.